Gizlilik Politikası ve KVKK

İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

ELMASARABAM.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.

ELMASARABAM bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

“Üye”ler ELMASARABAM portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.

İlan verenler, ilanlarından ELMASARABAM tarafından uygun görülenlerin, ELMASARABAM tarafından uygun görülen süre boyunca kategorize edilerek yayınlanmasına, ELMASARABAM tarafından seçilen ilanların sosyal medyada, basın bülteninde, sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

"Portal": www.ELMASARABAM.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.ELMASARABAM.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "ELMASARABAM" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme´de belirtilen koşullar dahilinde "ELMASARABAM" tarafından sağlanan hizmet.

ELMASARABAM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "ELMASARABAM" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "ELMASARABAM", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "ELMASARABAM" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "ELMASARABAM" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “ELMASARABAM” “portal”ı üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "ELMASARABAM"a aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "ELMASARABAM" "Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir. "ELMASARABAM" Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “ELMASARABAM”ın söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

"Üye"ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili ELMASARABAM’ın meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve ELMASARABAM’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

"Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler ELMASARABAM’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “ELMASARABAM”ın söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “ELMASARABAM” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

1.                      Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın ELMASARABAM´a sunulmuş olması,

2.                      Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,

3.                      Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

4.                      Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm ELMASARABAM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,

5.                      Yorumun ELMASARABAM´a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,

6.                      Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “ELMASARABAM”a bildirilmesi,

7.                      Yorumun link veya script içermesi.

"Üye"lerin, ELMASARABAM tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, ELMASARABAM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

Ek - 6 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

ELMASARABAM.com Hizmetler Kuralları

1.    Üyelik

1.1.   Üye ‘ELMASARABAM.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) ELMASARABAM.com hizmetlerde üye olarak hizmet sunabilecek olup,  

1.2.   Kurumsal üye ‘ELMASARABAM.com Hizmetler’ kategorisinden her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen üyelik bedelinin, 30 günde bir ELMASARABAM’a bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3.   Üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini değiştirme imkanına sahiptir.

2.    ELMASARABAM.com Hizmetler İşleyişi

2.1.   Üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, ELMASARABAM tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi ELMASARABAM’ın herhangi bir  üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2.  Üyelerkredi kartından tahsil edilen vitrin bedeli karşılığında bir haftalık süre ile vitrin ana sayfasında ön sırada yer alabilir. Söz konusu vitrin ilanları dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. Üyenin üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde ödenen vitrin bedelinin iadesi talep edilemez.

2.3. Üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları ELMASARABAM’a şikayet edebilir.

3.    Üyeliğin İptali Koşulları

3.1. Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1. Üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 7 gün içinde, üyelik iptal talebini ELMASARABAM’a yazılı olarak iletebilir. Bu durumda üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretinin tamamı üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

3.1.2.   Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 7 günden sonra ELMASARABAM’a bildirilen üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.

3.1.3.  Hizmetler kategorisinde hizmet veren Kurumsal Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.

3.1.4.  ELMASARABAM tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 7 gün içerisinde üyeliğin sona erdirilmesi halinde, üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.

3.2.   Üyeliğin ELMASARABAM tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1. Üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin ELMASARABAM Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, üyeliği ELMASARABAM’ın belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

3.2.2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

 

3.2.3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde ELMASARABAM 3 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.

Elmasarabam.com Türkiye Lojistik sektörünün en köklü firmalarından Murat Lojistik tarafından taşımacılık ve lojistik sektörü için tasarlanmış bir e-ticaret sitesidir.